นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
หัวหน้าส่วนราชการ

นายธีระ อินทรลาวัณย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ 061-010-2968 /สนง.054-718990

นายอภิสิทธิ์ สุยะ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 065-093-5589

นายสุธี จันต๊ะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 093-176-5459

นางสาวอำไพวรรณ สุเทปิน
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 091-258-3433

นางสาวนันทนา ไชยเลิศ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 093-740-7997