นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนันทนา ไชยเลิศ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสมเพชร ชัยประทุม
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบมาง

นางณิชาภา คำมงคล
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่างทางหลวง

นางรัตนพร ทาอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางระเบียบ เครือคำ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่างทางหลวง

นางสาววัลลี ใจปิง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบมาง

นางสาวปราณี ใจปิง
คนงานทั่วไป

นางนิตยา ฮังคำ
คนงานทั่วไป

นายจำลอง ขาเหล็ก
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ