นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
ส่วนโยธา

นายสุธี จันต๊ะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายแสงทอง ขาเหล็ก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายฐิติกร สุทธปิติกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ