นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
ส่วนการคลัง

นางสาวอำไพวรรณ สุเทปิน
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายก้องเกียรติ เดชวิลัย
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุกัญญา สัญใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายอนันต์ พิศจารย์
คนงานทั่วไป

นางสาววชิรญาร์ ปัญคำ
พนักงานจ้างเหมา