นายธีระ อินทรลาวัณย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2021
ปรับปรุง 05/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 12100
Page Views 17395
 
สำนักปลัด

นายอภิสิทธิ์ สุยะ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุดธิดา กะรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจิรศักดิ์ อุปจักร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนนภา อุปจักร์
นักทรัพยากรบุคคล

นายก้องเกียรติ เดชวิลัย
นักจัดการงานทั่วไป

นายกิตติศักดิ์ ขันทะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสราวุธ ไชยมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวดวงดาว วงศ์อุด
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางกัลยาณี ลำนัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศิริพงษ์ ดวงพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายกิติศัพท์ โวทาน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวุฒิพงษ์ หาญยุทธ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวรชุน สุยะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิโรจน์ พลบุญ
พนักงานจ้างเหมา

นายสังเวียน รักชาติ
พนักงานจ้างเหมา

นายอภิสิทธิ์ บุญอินทร์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสร้อยฟ้า บัวเหล็ก
พนักงานจ้างเหมา

นางผ่าน ดวงพันธ์
พนักงานจ้างเหมา