นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
สำนักปลัด

นายอภิสิทธิ์ สุยะ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุดธิดา กะรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจิรศักดิ์ อุปจักร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนนภา อุปจักร์
นักทรัพยากรบุคคล

นายก้องเกียรติ เดชวิลัย
นักจัดการงานทั่วไป

นายกิตติศักดิ์ ขันทะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสราวุธ ไชยมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวดวงดาว วงศ์อุด
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางกัลยาณี ลำนัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศิริพงษ์ ดวงพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายกิติศัพท์ โวทาน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวุฒิพงษ์ หาญยุทธ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวรชุน สุยะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิโรจน์ พลบุญ
พนักงานจ้างเหมา

นายสังเวียน รักชาติ
พนักงานจ้างเหมา

นายอภิสิทธิ์ บุญอินทร์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสร้อยฟ้า บัวเหล็ก
พนักงานจ้างเหมา

นางผ่าน ดวงพันธ์
พนักงานจ้างเหมา