นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
สมาชิกสภา

นายสมชาย ขาเหล็ก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ 093-4866971

นายจิรายุส ธนะขว้าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ 062-2606004

นายธีระ อินทรลาวัณย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ 061-0102968

นายประเทือง อุปจักร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า หมู่ที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 063-6724866

-นายเพชรายุธ น่านโพธิ์ศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 084-8946418

นายมิตร สุทธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า หมู่ที่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 088-4142850

นายเทียบ อินทำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า หมู่ที่ 6
เบอร์โทรศัพท์ 098-4869709