นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
คณะผู้บริหาร

นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ 085-7096042

นายวิเชียร บุญอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ -093-1894428

นายกำพล ชิณะวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ 082-3128605

นางสาวเขมมิกา ดวงพันธ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ 096-2603607