นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ( (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564 ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ตำบลภูฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่างเทศกาลสงกรานต์ปี2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รอบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคมจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างงและน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจำปี2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคมซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการโต๊ะและเก้าอื้สำนักงานปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บธ9316 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบมางจำนวน30คนระยะเวลาตั้งแต่ 1-31 มีนาคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอีเมล์องค์กรลงท้าย phufa.go.th ค่าพื้นที่จัดเก็บและค่าบำรุงรักษาในการใช้โปรแกรมระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจา ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำคนพิการและปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า(ห้องประชุม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปักหมุดแนวเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 4 ครั้ง))