นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
ปี พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์เรียกสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565
การนัดประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ปิดประกาศรายานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า