นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
ปี พ.ศ.2564

การนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

✅การนัดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1ประจำปี2564          

ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

✅ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564


ประกาศรายงานการประชุม พ.ศ.2564

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องปิดประกาศรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

      ✅ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

      ✅ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

      ✅ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

      ✅ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

      ✅ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า