นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
ปี พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

การนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก

การนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท 1 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์นัดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำภูฟ้าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปะรจำปี 2563

การนัดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัังที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 

ประกาศรายงานการประชุม พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าสมัยแรก ครั้งที่ 1

ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2