นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย