นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
ประกาศ

   -ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564

   -ประกาศเรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตตำบลภูฟ้า ประจำปี 2564
   
   
-รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564

   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564

   -ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

   -ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

   -เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดชื้อรถบรรทุก(ดีซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

   -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

   -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

   -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

   -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

   -ประกาศมาตรการจัดการในกรณีตรวจสอบพบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

   -ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   -ประกาศมาตรการในการสร้างจิตตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

   -ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

   -มาตรการป้องกันการรับสินบน

   -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

   -มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

   -มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษขององค์การบริหารส่วนต าบลภูฟ้า

   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม)