นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
สถิติรายงาน

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน