นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

     -รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    -รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

     -รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

    -รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน

    -รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน

    -รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

    -รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

    -รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน