นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

   -รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 2563


 -รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ2564