นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
รายงานการประชุม

-บันทึกการประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564