นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
รายงานสถานะทางการเงิน

      -รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


     -รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


        รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


     -ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564