นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

       -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565