นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
คู่มือการปฏิบัติงาน
   -คู่มือปฏิบัติงาน (งานพัฒนาชุมชน)

   -การปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

   -การปฏิบัติงานกองช่าง