นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
แผนที่ อบต.