นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
โครงสร้างการบริหาร