นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน