นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
วิสัยทัศน์/พันธกิจ