นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
ข้อมูลทั่วไป อบต.ภูฟ้า

ข้อมูลทั่วไป

 • ที่ตั้ง 
        จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540  ตั้งอยู่เลขที่ 113  หมู่ที่  3บ้านผาสุข  ตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบ่อเกลือ  ระยะทางจากอำเภอบ่อเกลือ  มีระยะทางประมาณ  22  กิโลเมตร  เป็นที่ตั้งของพระตำหนักทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ คือ  ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและเป็นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริ  การคมนาคมติดต่อกับจังหวัดได้ 2 ทาง  คือ 

 1. จากจังหวัดน่าน – อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือ – ตำบลภูฟ้า  ระยะทาง  126  กิโลเมตร
 2. จากจังหวัดน่าน – อำเภอสันติสุข – อำเภอบ่อเกลือ ( บ้านผักเฮือก ) –  ตำบลภูฟ้า  ระยะทาง  108  กิโลเมตรและติดต่อตลาดการค้าชายแดนกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประมาณ 90  กิโลเมตร
   
 • อาณาเขตติดต่อ 
                ทิศเหนือ            จด  ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ 
                ทิศใต้                จด  ตำบลพงษ์  อำเภอสันติสุขและตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม
                ทิศตะวันออก     จด  เขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                ทิศตะวันตก       จด  บ้านหลักลาย  ตำบลอวน  อำเภอปัว  • เนื้อที่ 
        ตำบลภูฟ้ามีเนื้อที่ประมาณ  204.30  ตารางกิโลเมตร  หรือ  127,687.5 ไร่ (พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและเขตป่าสงวนแห่งชาติ)    


 • สภาพภูมิประเทศ 
        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน  พื้นที่ลาดชันมาก  มีที่ราบลุ่มเพื่อทำการเกษตร (ทำนา)  เพียงร้อยละ 2  เท่านั้น  สภาพป่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่บ้าง  มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน  3  สาย  คือ  แม่น้ำว้า  แม่น้ำมาง  และแม่น้ำปัน 


 • พื้นที่รับผิดชอบ 
                            จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า  เต็มทั้งหมู่บ้าน  มีจำนวน  6  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
                หมู่ที่ 1    บ้านนากอก          หมู่ที่ 2    บ้านห่างทางหลวง
                หมู่ที่ 3    บ้านผาสุก            หมู่ที่ 4    บ้านสบมาง 
                หมู่ที่ 5    บ้านห้วยล้อม                หมู่ที่ 6    บ้านห้วยลอย  • ประชากร 
                มีประชากรทั้งหมด  3,118 คน  แยกเป็น  918 ครัวเรือน
                ชาย   1,647 คน         
                หญิง  1,471 คน


 • ข้อมูลประชากรตำบลภูฟ้าโดยรวม
หมู่ที่            บ้าน             ครัวเรือน      ชาย        หญิง     รวม
  1          นากอก                   91             172         164      336
  2         ห่างทางหลวง        170           429        394      823
  3         ผาสุก                      156           316         274     590
  4         สบมาง                    224          190         175      365
  5         ห้วยล้อม                 172           318         290     608
  6         ห้วยลอย                 105          222         174       396

รวม                                     918          1,647        1,471    3,118
    

 • อาชีพ
        ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เพราะพื้นที่เป็นที่ลาดชัน มีพื้นที่ราบเล็กน้อยสลับภูเขา จึงทำการเกษตรได้อย่างเดียว การทำการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะประชากรในพื้นที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในอาชีพที่ตนทำอยู่อีกทั้งต้องรอฝนตามฤดูกาล  ด้านอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนเป็น  อาชีพเสริม ได้แก่ การจักสานหวาย กลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยมบ้านห่างทางหลวง , กลุ่มแปรรูปต๋าว , หาของป่าฯลฯ เป็นต้น

 • หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ธนาคาร                         -       แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ            3       แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม         -       แห่ง
ร้านขายอาหาร                -       แห่ง
ร้านค้าต่างๆ                    30     แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด             -       แห่ง
บ้านเช่า                         5      แห่ง 
โรงสีข้าว                       11     แห่ง


 • งานหัตกรรมฝีมือ
กลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยมบ้านห่างทางหลวง  2  กลุ่ม
 • การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา               3      แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา                 1      แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา                 -       แห่ง
โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง           -       แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน     -       แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชายแดน          1       แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน       -       แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            3       แห่ง        (ภารกิจถ่ายโอน)
ศูนย์พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ                1       แห่ง        (ตามโครงการพระราชดำริ)


 • สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด                     1      แห่ง
อาศรม               3      แห่ง
มัสยิด                -       แห่ง
โบสถ์                 3      แห่ง


 • สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ               -       แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล     1       แห่ง
ศสมช.                                   1       แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน            -       แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน         -       แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  90


 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ                                                                             -       แห่ง
สถานีดับเพลิง                                                                          -       แห่ง
กองร้อยปฏิบัติการทหารพราน                                                 1       แห่ง


ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล  ( อปพร. )      1       แห่ง


 • การคมนาคม
        ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินในการติดต่อกับจังหวัดน่าน โดยใช้เส้นทางอยู่  2  เส้นทาง  คือ
ทางหลวงหมายเลข 1256  อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือระยะทาง 48 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 
1080 อำเภอปัว -  จังหวัดน่าน ระยะทาง 60 กิโลเมตร
ทางหลวงจากจังหวัดน่าน- อำเภอสันติสุข – อำเภอบ่อเกลือ ระยะทาง 92 กิโลเมตร


 • การโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                           -       แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                               -       แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ                                    12     หมายเลข
สถานีโทรคมนาคม                                     -       แห่ง 
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ระบบ GSM              1       แห่ง


 • การไฟฟ้า 
หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้           จำนวน            5      หมู่บ้าน
หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้   จำนวน            1      หมูบ้าน (ใช้โซลาเซลล์)


 • แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำ                                       3      สาย 
ลำน้ำ,ลำห้วย,หนอง,คลอง,บึง 10    สาย
คลองชลประทาน                    1      สาย
อ่างเก็บน้ำ,ฝายน้ำล้น              3      แห่ง


 • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
ฝายแม้ว                                 3      แห่ง
ทำนบ                                    -       แห่ง
บ่อน้ำตื้น                               -       แห่ง
บ่อบาดาล                             -       แห่ง


 • การโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ที่ทำการไปรษณีย์                                        -       แห่ง
โทรศัพท์ส่วนบุคคล                                     14    หมายเลข
โทรศัพท์สาธารณะ                                      12    หมายเลข 
สถานีโทรคมนาคม                                       -      แห่ง          
สัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบ  GSM                1      แห่ง


 • ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
        พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลภูฟ้า  เป็นป่าไม้ ภูเขาสูงสลับกับพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย คล้ายก้นกะทะ มีแม่น้ำไหลผ่าน  3  สาย  คือ แม่น้ำมาง  , แม่น้ำว้า,และแม่น้ำปัน   ,ต้นหญ้าสามเหลี่ยมซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดน่านคือในพื้นที่ตำบลภูฟ้าเท่านั้น